En compliment del que es disposa en la normativa estatal i europea aplicable en matèria de protecció de dades personals, l’informem que les dades de caràcter personal que els usuaris (d’ara endavant, els “Usuari/s”) puguin facilitar a través de la pàgina web www.shoptexto.com (la “Web”), seran objecte de tractament automatitzat i s’incorporaran en fitxers el responsable dels quals és la societat SHOPTEXTO S.L., amb domicili social en Josep Tarradellas 92. 1,2. 08029, Barcelona (Espanya), amb CIF núm. B05278056 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 42.468, Foli 131, Fulla B-409.253.

Email de contacte: web@shoptexto.com

Telèfon de contacte: +34 93 197 32 87

 1. DADES RECOLLIDES

Tret que específicament s’estableixi el contrari, totes les dades que sol·licitem als nostres Usuaris en els formularis disponibles en la Web són obligatoris. La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d’atendre la concreta sol·licitud de què es tracti. Li preguem que ens comuniqui immediatament qualsevol modificació de les seves dades a fi que la informació continguda en els nostres fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. En aquest sentit, l’Usuari manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraces.

2. BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT

La base jurídica per al tractament de les dades personals de l’Usuari per Shoptexto es basa en el següent:

 1. En el consentiment lliure, específic, inequívoc i informat de l’Usuari al tractament de les seves dades descrit la present Política de Privacitat per a atendre les seves sol·licituds d’informació;
 2. En el compliment o execució del contracte o serveis sol·licitats per l’Usuari;
 • En l’interès legítim del Responsable del Tractament per a prevenir, en el seu cas, el frau i també amb finalitats de màrqueting directe.

3. FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les dades que subministren els Usuaris a través de la Web són recaptats per Shoptexto, amb les següents finalitats:

 • Facilitar qualsevol informació sol·licitada per l’Usuari a través del formulari de contacte, correu electrònic o telefònicament;
 • La gestió i control de la participació dels Usuaris en qualsevol dels esdeveniments organitzats per Shoptexto; així com en qualssevol sortejos, promocions o concursos organitzats per Shoptexto a través de la Web;

Uns certs serveis prestats a través de la Web, com la participació en determinats esdeveniments, sortejos o concursos, poden contenir bases legals amb previsions específiques en matèria de protecció de dades de caràcter personal. És indispensable la lectura d’aquestes bases legals i la seva acceptació amb caràcter previ a la sol·licitud del servei de què es tracti;

 • La gestió i control del compliment per l’usuari l’Avís Legal, la Política de Privacitat i la Política de Cookies de la Web;
 • La detecció i recerca de fraus, així com altres activitats il·legals o que vulnerin l’Avís Legal; i
 • Efectuar estudis estadístics amb la finalitat de millorar els serveis oferts en la Web, conforme a les preferències dels Usuaris, o de manera puntual, realitzar enquestes, estadístiques i anàlisis de tendències de mercat del comerç electrònic.

Així mateix, sempre que els usuaris hagin prestat el seu consentiment exprés, mitjançant la marcació de la corresponent casella a aquest efecte, Shoptexto podrà remetre als usuaris, de manera periòdica, per mitjans electrònics, comunicacions comercials dels nostres productes i serveis que puguin resultar del seu interès i, a vegades, podran ser comunicacions comercials que promocionen els productes i serveis d’altres membres del nostre grup o d’un tercer (per exemple, els dels nostres socis empresarials), sempre relacionats amb el sector de la traducció, comerç electrònic, projectes tecnològics, solucions SAAS i relacionats.

4. CATEGORIES DE DESTINATARIS

Les dades dels Usuaris de la Web no es transmetran a cap tercer a excepció que (i) sigui estrictament necessari per a la prestació dels serveis sol·licitats, en cas que Shoptexto col·labori amb tercers; (ii) quan Shoptexto tingui autorització expressa i inequívoca per part de l’Usuari; i (iii) quan se sol·liciti per part d’autoritat competent en l’exercici de les seves funcions (per a investigar, prevenir o prendre accions relatives a accions il·legals); o (iv) finalment, si el requereix la Llei.

 • Cessió per a la correcta prestació dels serveis

Amb la finalitat de prestació dels serveis sol·licitats pels Usuaris, Shoptexto podrà compartir unes certes dades de caràcter personal dels Usuaris amb tercers, que actuaran com a encarregats del tractament per compte de Shoptexto.

Shoptexto garanteix que tots els socis comercials, tècnics, proveïdors, o tercers independents als quals es comuniquin dades, de conformitat amb l’aquí previst, estan units a Shoptexto mitjançant contracte o acte jurídic vinculant per a tractar les dades de caràcter personal dels Usuaris, de conformitat amb la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

En el cas que els proveïdors estiguin situats fora de l’Espai Econòmic Europeu, Shoptexto comunicarà les dades mitjançant els sistemes habilitats per la Comissió Europea i el Reglament, a països que tinguin reconegut un nivell adequat de protecció de dades personals o a través de contractes aprovats per la Comissió Europea pels quals s’estableixin i garanteixin els drets dels interessats i es comunicaran una vegada s’obtingui l’aprovació de l’autoritat de control pertinent.

 • Cessió consentida expressament per l’usuari

Shoptexto informarà els Usuaris en el cas que pretengui cedir qualsevol informació sobre els mateixos a tercers amb una finalitat diferent a les exposades en la present Política de Privacitat, a fi de que els Usuaris tinguin l’oportunitat de prestar el seu consentiment o oposar-se a aquesta cessió amb caràcter previ.

5. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Les dades personals de l’Usuari romandran en els fitxers de Shoptexto mentre l’Usuari romangui com a usuari registrat en la Web.

En cas que l’Usuari exerciti enfront de Shoptexto el seu dret de supressió, bloquejarem les seves dades durant el termini de prescripció legal que correspongui. Transcorreguts els terminis de prescripció legal aplicables, destruirem les dades de l’Usuari.

6. EXERCICI DE DRETS

En qualsevol moment els Usuaris poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del seu tractament, oposició, i a la portabilitat, mitjançant una comunicació escrita dirigida Shoptexto, amb domicili en Carrer Josep Maria Sert, 44. 08173. Sant Cugat del Vallès (Barcelona); o bé mitjançant correu electrònic dirigit a info@shoptexto.com. En tots dos casos l’Usuari interessat haurà d’acompanyar una còpia del seu document nacional d’identitat, passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui.

Dret Contingut
Accés Podrà consultar les seves dades personals incloses en fitxers del Responsable del Tractament.
Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes.
Supresió Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.
Oposició Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.
Limitació del tractament

Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en els següents casos:–       Mentre es comprova la impugnació per l’Usuari de l’exactitud de les seves dades.

–       Quan el tractament és il·lícit però s’oposi l’Usuari a la supressió de les teves dades.

–       Quan el Responsable del Tractament no necessiti tractar les seves dades però l’Usuari els necessiti per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

–       Quan s’hagi oposat l’Usuari al tractament de les seves dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament del Responsable del Tractament prevalen sobre els de l’Usuari.

Portabilitat Podrà l’Usuari rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquells que s’hagin obtingut de la seva relació contractual amb el  Responsable del Tractament, així com a transmetre’ls a una altra entitat.

 

7. DRET DEL CLIENT A RETIRAR EL SEU CONSENTIMENT

Sense perjudici de l’obligació de custòdia i bloqueig que s’exigeixi legalment al Responsable del Tractament en relació a les dades personals de l’Usuari, l’Usuari podrà sol·licitar la retirada en qualsevol moment, i de manera gratuïta, el seu consentiment al present tractament de dades i sol·licitar la supressió de les seves dades personals. Shoptexto suprimirà les dades en un màxim de 90 dies des de la sol·licitud.

8. RECLAMACIÓ DAVANT UNA AUTORITAT DE CONTROL

S’informa l’Usuari que té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) com a autoritat de control, en cas de considerar que el Responsable del Tractament no ha tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals.

9. SEGURETAT

Shoptexto es compromet a adoptar les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estiguin exposats, tot això de conformitat amb el que s’estableix en la normativa aplicable.

10. CANVIS EN LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Shoptexto pot actualitzar o modificar la present Política de Privacitat. Una versió actualitzada de la present Política de Privacitat estarà sempre disponible en la Web.